VEFAT İŞLEMLERİ

1.Cenaze yakınının yapacağı işlemler
    a. Definden önce yapacağı işlemler
    b. Definden sonra yapacağı işlemler
2.Askeri Tören işlemleri
3.Vefat edenin silahlarına yapılacak işlemler

1.a.Ölüm olayı evde meydana gelmiş ise;
(1).İkametgâhın bağlı olduğu sağlık ocağına haber verilerek, doktor ve evrakları tanzim edecek memurun gelmesi sağlanır. Defin için gerekli belgeler memur tarafından evde düzenlenmektedir. İşlemler sonrasında cenazenin yıkanması, kefen ve tabutlanması için en yakın hastane morguna görürülür.
(2).Ölüm sebebinde şüpheli bir durum olduğunda cenaze Adli Tıp Merkezine nakledilir. Otopsi sonrasında cenaze, yıkanması, kefen ve tabutlanması için hastane morguna götürülür.
(3).Defin işlemi için belediyeden gömme izin kâğıdı, mezar yeri tapusu, sağlanan hizmetlere ait bilgi formu ve mezar yeri fiyat faturası alınır.
(4).Cenaze hastane morgunda kefenlenip tabutlandıktan sonra;
    (a).Aynı şehir içinde defnedilecek ise, Merkez Komutanlığının görevli personeli(eskort ve tören ekibi) tarafından hastaneye ait cenaze aracı ile tören yapılacak camiye, oradan da ilgili mezarlığa nakledilir.
         (b).Şehir dışına götürülecek ise, hastanenin bağlı olduğu belediyeden cenaze nakil belgesi alınarak tabutun mühürlenmesi sağlanır, özel ambulans şirketlerinden temin edilecek ambulans ile cenazenin defnedileceği il, ilçe veya köye nakli sağlanır. Belediyeden alınan evraklar cenaze ile birlikte ilgili belediye başkanlığına teslim edilerek mezar yeri satın alınır.
    (5).Ölüm Hastanede meydana gelmiş ise;
   (a).Vefat eden personelin nüfus cüzdanı ve hastane morgundan alınacak defin ruhsatı ile birlikte hastanenin bağlı olduğu belediyenin cenaze işlemleri bölümüne müracaat edilip, gömme izin kâğıdı, mezar yeri tapusu, sağlanan hizmetlere ait bilgi formu ve mezar yeri fiyat faturası alınır.
   (b).Ölüm sebebinde şüpheli bir durum olduğunda cenaze hastanede Otopsi edilir. Bu mümkün olmadığında Adli Tıp Merkezine nakledilir. Otopsi sonrasında cenazenin yıkanması, kefen ve tabutlanması için hastane morguna götürülür. Defin işlemi için gerekli evraklar aynı belediyeden alınır.

       (c).Cenaze hastane morgunda kefenlenip tabutlandıktan sonra;
    Şehir dışına götürülecek ise, hastanenin bağlı olduğu belediyeden cenaze nakil belgesi alınarak tabutun mühürlenmesi sağlanır, özel ambulans şirketlerinden temin edilecek ambulans ile cenazenin defnedileceği il, ilçe veya köye nakli sağlanır. Belediyeden alınan evraklar cenaze ile birlikte ilgili belediye başkanlığına teslim edilerek mezar yeri satın alınır.

 

        (d).Şehir dışına nakil edilecek cenazeler;
    Ölüm Belgesi ile cenazenin bulunduğu yere en yakın Belediyeye başvuru yapılır ve cenaze istenilen yere ÜCRETSİZ olarak nakledilir.
      (e).Mezar Yeri Kullanma Belgesi alınması;
   Cenaze defninden 30 gün sonra, defnedilen cenazenin 1. derece yakını (sırasıyla; eşi, oğlu, kızı, anne, baba ve kardeşi) tarafından bizzat kimlikle İşlemler için önce Yazı İşleri ve Kontrol Bürolarına başvurulmalıdır.
   Mezar Yeri Kullanma Belgesi kayıp ise, Nüfus Kayıt Örneği alınarak, cenazenin en yakını tarafından Belediyeye başvurulur. (BAZI BELEDİYELER GAZİLERDEN ÜCRET ALMAMAKTADIR.)
     (f).Mezar İnşaat Ruhsatı alınması;
   Mezar İnşaatı; defin işleminden 3 ay sonra yapılabilir. Mezar Yeri Kullanma Belgesi ile birlikte, mezar yeri kullanım hakkı sahibi bizzat kendisi başvurmalı, tarifede belirlenmiş ruhsat harcını yatırarak inşaat ruhsatı almalıdır. Bu başvuru için Mezar Yeri Kullanım Belgesinin yanı sıra ruhsatlı taşçılarla yapılmış sözleşme ile birlikte Ruhsat birimine başvurur.
  Mezar Yeri İnşaat ruhsatı almış olanların 1 ay içerisinde mezar inşaatlarını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almaları gerekir.
Mezar yerinin katlı yapılabilmesi için, cenazenin defninden sonra 1 yıl geçmesi gerekmektedir. (BAZI BELEDİYELER GAZİLERDEN ÜCRET ALMAMAKTADIR.)

     (g).Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin çıkartılması;

   Kayıtlı bulunulan Nüfus Müdürlüğünden ölüm raporu ile müracaat edilerek çıkartılır. ölüm raporu ölüm evde meydana gelmiş ise Aile Hekimliğince; ölüm hastanede meydana gelmiş ise hastanenin karantina bölümü tarafından kayıtların nüfustan düşülmesi için ölüm raporu bağlı bulunulan nüfus müdürlüğüne resmî yazı ile gönderilmektedir. Ancak, aile ölüm raporunu elden teslim alarak işlemleri bizzat kendileri yürütebilmektedir.

   (h).Veraset İlamının Alınması:

     .Mirasçılık Belgesi’ (Veraset İlamı) Alınması:

   Sulh Hukuk Mahkeme’sine başvurulacağı gibi ilgili noterden istenebilir. 

Ekleri;

·          TC Kimlik Numarası yazılı bir kimlik belgesi

·         Temsilen başvuru yapılıyorsa vekâletname

·         Miras bırakan kişiye ait TC Kimlik Numarası

    (ı).Veraset İlamının Alınmasından sonra En geç 4 ay içinde Veraset Vergi Dairesi’ne müracaat ederek Veraset Beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

     (k).Emekli Sandığından Maaş Alınması:

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçe (eş veya hak sahibi) ve ekinde Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Millî Müdafaa Cd. No.24 Bakanlıklar/ANKARA adresine müracaat edilir.

 

Emekli maaşını 3 aylık alanlar
       Emekli kişinin vefat ettiği ay içerisinde ödenen aylığın geri alınmayıp, daha sonraki aylara ait  ödenen  aylıkların dul ve yetim aylığı bağlananların istihkaklarından kesilerek tahsil edilmesi hukuka aykırıdır.(DANIŞTAY 11.Daire E:2011/5443,K:2014/309)
2- Cenazeye askeri tören yapılması ;
(ASKERİ MERASİM VE PROTOKOL TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.5.1956, No : 4/7346 Madde 75 – Askeri emeklilerin cenaze merasimleri rütbece eşit olanlara yapılan merasimin aynı yapılır.)
        
(a). Ölen kişinin bir yakını Merkez Komutanlığına veya Garnizon Komutanlığına vefat eden subayın TSK Emekli Kimlik Kartı, 2 adet vesikalık fotoğrafı ve bir nüsha defin ruhsatı ile müracaat eder. Cenazenin kaldırılacağı cami ve vakit bildirilir.

(b).Merkez Komutanlığınca ölen kişinin rütbesine göre Askeri Tören yapılır.
     
(c).Cenazenin Askeri Törenlerin yapıldığı caminin dışındaki bir camiden kaldırılması istendiğinde veya Askeri Cenaze Töreni istenmediğinde;Merkez K.lığınca 1subay komutasında cenaze aracı ve taşıma timi tahsis edilmektedir.Bu personel tabutun bayrağa sarılması da dahil camiden defin sonuna kadar görev yapar.

 

 3-VEFAT EDEN ASKERİ PERSONELİN SİLAHLARINA YAPILACAK İŞLEMLER:
            a.Silah sahibi vefat ettiğinde aşağıda belirtilen işlemlerden biri yasal mirasçıları tarafından yapılır.
                       (1).Silahı, varislerden birinin adına ruhsata bağlanabilir,
                       (2).Silah, bir başka kişiye devredilebilir,
                        (3).Silah, Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilebilir.
            b.Silahın, varislerden biri tarafından ruhsata bağlanmak istenmesi durumunda yapılacak    işlemler :
                       (1).Veraset ilamı ve varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri ile birlikte ikamet edilen yerin mülki makamlarına başvurulur.
                       (2).Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir.
                       (3).Mülki makamlar tarafından istenilen belgeler tanzim edilir. Ruhsat harçları ödenir. (6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 3 ncü fıkrası kapsamındakiler hariç).
                       (4).Mülki makamlarca bulundurma veya taşıma ruhsatı tanzim edilerek işlem sonuçlandırılır.
                       (5).Mirasçıların aralarında anlaşamamaları halinde vali, bu hususta verilecek yargı kararına kadar geçerli olmak üzere silahı mirasçılardan birinin adına geçici olarak ruhsata bağlar.
                       (6).Silahın, askeri personel olan bir varis tarafından alınmak istenmesi durumunda, vefat eden şahsın veraset ilamı, varsa diğer varislerin noter onaylı feragatnameleri veya her varisin nüfus cüzdan fotokopisi ekli feragatname dilekçeleri ile bağlı bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurması gerekmektedir.
            c.Silahın bir başka kişiye devir edilmesi durumunda yapılacak işlemler :
                       (1).Veraset ilamındaki varisler, aralarından seçecekleri bir kişiye vekâlet veya feragatname verir.
                       (2).Vekâlet verilen kişi silahı alacak sivil şahısa devir dilekçesini verir.
                       (3).Silahı alacak kişi mülki makamlara müracaat eder. 
                       (4).Mülki makamlarca, vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından silahın menşe belgesi istenir. Ayrıca, varislerden biri dilekçe ile vefat eden askeri personelin bağlı bulunduğu Kuvvet Komutanlığından menşe belgesini talep ettiğinde, “Vefat Menşe Belgesi” adresine posta ile gönderilir.
                       (5).Mülki makamlar tarafından verilecek bir yazı ile notere gidilerek devir işlemiyapılır.
                       (6).Silahı alacak kişi tarafından, mülki makamlardan ruhsatın alınmasından sonra silah yeni sahibine teslim edilir.
                       (7).Noterden alınacak devir sözleşmesinin fotokopisinin ilgili Kuvvet Komutanlığına gönderilmesi durumunda, silahın vefat eden kişi üzerinden düşümü yapılır.
                       (8).Silahı alacak şahıs, emekli/müstafi askeri şahıs ise; 3’üncü madde 6’ncı ve 7’inci fıkradaki  işlemler yapılır.
                              (9).Silahı alacak şahıs muvazzaf personel ise; 3’üncü madde 1’inci,2’nci ve 3’üncü fıkradaki işlemler yapılır.
            d.Silahın Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilmesi işlemler 1’inci maddede belirtildiği şekilde yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABANCA MENSEİ İÇİN VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADI VE SOYADI:
RÜTBESI:
DOGUM TARIHI VE YERI:
SICIL NO:

K.K.K.ORD.D.BSK.LIGINA
                                               
…..K.ligi sahsi tabancalar envanterinde,varisi bulundugum (esim,babam,v.s.)……..adina kayitli bulunan …..No.lu….mm.lik …….marka tabanca için …….K.liginca mense belgesi verilmesini arz ederim.

 

                           Adı Soyadı                                                                               

EKİ:
Fotograf (2 adet)
Ikamet adresi:……….

 

 

 

 

 

 

 

TABANCA HİBE IÇIN VERILECEK DILEKÇE ÖRNEGI.

KARA KUVVETLERİ (JANDARMA GENEL) KOMUTANLIĞI LOJİSTİK BAŞKANLIĞINA
                                                                       BAKANLIKLAR/ANKARA

          Merhum eşim/babam emekli                                                           ’dan veraset yolu ile intikal eden ve Kara Kuvvetleri (Jandarma Genel) Komutanlığında kayıtlı bulunan ……. mm çapında,      ……………marka,………………….seri numaralı tabancayı Kara Kuvvetleri (Jandarma Genel) Komutanlığına hibe etmek istiyorum.   Gerekli işlemin yapılmasını  arz ederim.  …/…/20..                  
                                                                            Adı Soyadı 
             
ADRES :
Tel :
EKLER          :
EK-A  (  Veraset İlamı Fotokopisi)
EK-B  (  Silaha ait Ruhsatın Aslı)
EK-C  (  Şahsılara ait Kimlik Kartı Fotokopisi )
EK-Ç  (  Veraset ilamında adı geçen diğer varislerin feragat dilekçeleri)

 

                                 

 

 

                              SİVİL VARİSİN FERAGAT DİLEKÇESİ

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LOJİSTİK HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞINA
                                                                       BAKANLIKLAR/ANKARA

       Merhum babam/eşim …………………………………………..’dan veraset yolu ile intikal eden ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında kayıtlı bulunan …. Çapında ……….. marka ………. seri numaralı tabancanın varislerden ………………… adına kayıt işlemlerinin yapılmasına muvaffakat ettiğimi arz ederim.      
                                                                                                    Tarih               
             
                                                                                                                                   imza
                                                                                                                                Adı Soyadı
                                              
ADRES    :
Tel :
EKİ    :
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi